IT8528E/FXA

Үйлдвэрлэгчийн дугаар IT8528E/FXA
Хэсгийн дугаар IT8528EFXA

Бусад эд анги