UAA3595HN/C3

Үйлдвэрлэгч NXP
Үйлдвэрлэгчийн дугаар UAA3595HN/C3
Хэсгийн дугаар UAA3595HNC3

Бусад эд анги